Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH PRZEZ WPOST

§1.
OZNACZENIE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI POCZTOWE. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych świadczonych i realizowanych przez Oliwera Kawalec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Oliwer Kawalec Studio Rekalmy Cre – On w zakresie czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek reklamowych oraz druków bezadresowych.
 2. Zważywszy, że usługi, których realizację określa niniejszy Regulamin świadczone są pod nazwą: „Wpost”, to w niniejszym Regulaminie nazwa: „Wpost” oznacza podmiot określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Usługi świadczone przez Wpost nie mają charakteru powszechnego i są świadczone w celach zarobkowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  §2.
  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. ADRES – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę;
 2. ADRESAT – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki;
 3. CENNIK – wykaz opłat pobieranych za usługi pocztowe świadczone przez Wpost.;
 4. DORĘCZENIE – wydanie przesyłki adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie uprawnionej do jej odbioru lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
 5. DORĘCZYCIEL – osoba doręczająca przesyłki w imieniu Operatora;
 6. DRUK BEZADRESOWY – informacja pisemna lub graficzna, zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książka, katalog, dziennik lub czasopismo;
 7. KLIENT – Nadawca lub Adresat;
 8. KOD POCZTOWY – pocztowy numer adresowy;
 9. MAGAZYN OPERATORA – miejsce, gdzie są kierowane i przechowywane, oraz niszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy prawo pocztowe przesyłki niedoręczane;
 10. NADANIE – polecenie doręczenia przesyłki lub przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
 11. NADAWCA – podmiot przekazujący przesyłkę Operatorowi lub podmiotowi działającemu w imieniu Operatora w celu wykonania usługi pocztowej;
 12. OSOBA UPRAWNIONA – adresat lub osoba pełnoletnia zamieszkała pod tym samym adresem co adresat, bądź posiadająca pełnomocnictwo od adresata.
 13. OPERATOR – Oliwer Kawalec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: : Oliwer Kawalec Studio Rekalmy Cre – On; nie jest operatorem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;
 14. POTWIERDZENIE NADANIA – dokument stanowiący dowód nadania przesyłki;
 15. PRZESYŁKA – rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Operatora w celu przemieszczenia i doręczenia Adresatowi;
 16. PRZESYŁKA REKLAMOWA – Przesyłka pocztowa nierejestrowana, zawierająca wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłana jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniąca się jedynie danymi identyfikacyjnymi Adresata, Adresem lub innymi danymi zmiennymi niezmieniającymi treści przekazywanej informacji;
 17. PRZEMIESZCZANIE – przewóz przesyłek pocztowych, druków bezadresowych oraz przekazów pocztowych przy wykorzystaniu dowolnych środków transportu;
 18. REGULAMIN – aktualny regulamin świadczenia usług pocztowych przez Wpost
 19. USŁUGA POCZTOWA – usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek oraz druków bezadresowych, wykonywana przez Operatora na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o numerze B-00545, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U z 2012 r. poz. 1529).

 

§3.
ZAKRES ORAZ OBSZAR ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Operator świadczy usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek reklamowych i druków bezadresowych.
2. Wykonywanie przez Operatora usługi pocztowej przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek reklamowych oraz druków bezadresowych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych lub na podstawie jednorazowego zlecenia wykonania usługi pocztowej.
3. Umowę o świadczenie usługi zawiera się w formie pisemnej poprzez jej podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji ze strony Operatora oraz Nadawcy.
4. Regulamin zawiera ogólne warunki umowy usługi pocztowej i stanowi integralną część umowy usługi pocztowej. Regulamin znajduje się w siedzibie Operatora oraz stanowi załącznik do umów z Nadawcą.
5. Operator świadczy Usługi na terytorium Polski. Obszar doręczeń jest każdorazowo odrębnie ustalony w Umowie.
6. Przesyłki pocztowe przekazane przez Nadawcę a adresowane do Adresatów na obszarze nieobsługiwanym przez Operatora mogą zostać przekazane innemu Operatorowi lub mogą być zwrócone do Nadawcy.
7. Operator świadczyć może także inne niewymienione wprost w niniejszym Regulaminie usługi pocztowe na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Ponadto, szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług pocztowych mogą być określone w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

§4.
OPŁACENIE PRZESYŁKI

Przesyłkę uznaje się za opłaconą o ile doręczenie takiej przesyłki objęte jest umową z Nadawcą, w której zobowiązał się on wobec Operatora do uiszczania Operatorowi określonego w niej wynagrodzenia lub umową z Adresatem, w której zobowiązał się on wobec Operatora do pokrywania wynagrodzenia Operatora za świadczenie usług pocztowych oraz zaopatrzone stosowną pieczęcią Operatora zgodnie z wzorem:

„OPŁATA POBRANA
umowa z „Wpost” we Wrocławiu,
nr ……………, z dnia ……..20…. r.”

§5.
ZASADY PAKOWANIA I ADRESOWANIA PRZESYŁEK

1. Nadawca jest obowiązany do należytego zapakowania przesyłki, w sposób zapewniający zabezpieczenie zawartości przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie jak i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób, którymi posługuje się Operator przy wykonywaniu usługi pocztowej.
2. Przed przyjęciem Przesyłek przez Operatora Nadawca obowiązany jest posegregować je według następującej kolejności: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania, chyba że Umowa przewiduje inny sposób segregacji. Operator może odmówić przyjęcia Przesyłek w przypadku ich segregacji niezgodnej z Regulaminem lub Umową, a Nadawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Na kopercie lub opakowaniu przesyłki oddanej do realizacji usługi pocztowej przez Operatora, w sposób czytelny, należy wskazać:
a) imię i nazwisko, bądź pełną nazwę Nadawcy i Adresata;
b) adres Nadawcy i Adresata z dokładnym określeniem miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania lub lokalu oraz kod pocztowy.
4. Adresatem może być wyłącznie jeden podmiot albo grupa osób zamieszkująca ten sam lokal.
5. Przesyłka niezawierająca informacji pozwalających na zidentyfikowanie Adresata nie zostanie przez Operatora przyjęta do realizacji usługi pocztowej. W przypadku, gdy taka przesyłka zostanie włączona do obiegu pocztowego Operatora, zostanie ona zwrócona Nadawcy.
6. Przesyłka zostanie także zwrócona do Nadawcy w przypadku, gdy adres lub Adresat na przesyłce jest błędny lub niewłaściwy.
7. Przesyłka, której nie można zwrócić Nadawcy oraz doręczyć Adresatowi z powodu braku lub błędnego adresu, traktowana jest jako niedoręczana i kierowana jest do Magazynu Operatora.

§6.
CENNIK

Ceny usług świadczonych przez Operatora, określa Cennik świadczenia usług przez Operatora stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bądź umowa zawarta z Klientem.

§7.
ZAWARTOŚĆ PRZESYŁEK. ODMOWA ZAWARCIA UMOWY.

1. Operator może:
1) Odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora warunków wymaganych do zawarcia umowy, w szczególności:
a) niedopuszczalne jest umieszczanie w przesyłce: pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych, biżuterii, antyków, dzieł sztuki itp., broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, jak i leków, narkotyków, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych substancji chemicznych lub ich mieszanin oferowanych na rynku (np. dopalacze), mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub środowiska, lub szkody majątkowe, a nadto artykułów szybko psujących się i wymagających szczególnych warunków transportu, zwierząt i roślin, a także innych przedmiotów, których przewóz zabroniony jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego;
b) jeżeli przesyłka jest nieodpowiednio zapakowana, w sposób który może umożliwić otwarcie przesyłki bez ingerencji w opakowanie lub może umożliwić utratę jej zawartości czy jej uszkodzenie oraz uszkodzenie innych przesyłek w transporcie.;
2) Odstąpić od wykonania usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.
2. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej Operator może sprawdzić zawartość przesyłki przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub o przyjęciu przesyłki do realizacji.
3. Nadawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone niewłaściwym opakowaniem lub w związku z niedopuszczalną zawartością przesyłki.

§8.
DORĘCZANIE PRZESYŁEK

1. Przesyłki Reklamowe i Druki Bezadresowe doręcza się za pośrednictwem oddawczych skrzynek pocztowych lub osobiście.
2. Przesyłkę doręcza się Adresatowi bądź osobie uprawnionej do jej odbioru, a także przedstawicielowi ustawowemu Adresata lub pełnomocnikowi Adresata pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
3. Przesyłkę można także doręczyć do rąk własnych Adresata w miejscu, gdzie się go zastanie.
4. Przesyłki kierowane do firm i instytucji dostarcza się w ich siedzibie w godzinach otwarcia lub za pośrednictwem skrzynek na korespondencję.

§9.
TERMINY DORĘCZEŃ

1. Operator doręcza przesyłki reklamowe przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w 4- tym dniu roboczym po dniu nadania.
2. Druki bezadresowe podlegają doręczeniu:
1) w standardowym terminie 7 dni roboczych po dniu nadania,
2) w umownym terminie, który nie może być krótszy niż:
a) 4 dni robocze po dniu nadania – dla druków nadanych na obszar tej samej miejscowości;
b) 5 dni roboczych po dniu nadania – dla druków nadanych na obszar innej miejscowości.
3. W przypadku, gdy przesyłka została nadana po godzinie 15:00 danego dnia, termin nadania wskazany w ust.1 i 2 traktuje się jako dzień następny roboczy.
4. Do terminów wskazanych w ust.1 i 2 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.
5. Terminy wskazane w ust. 1i 2 są terminami przewidywanego czasu doręczenia przesyłki.

§10 .
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WPOST.

1. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku zagubienia bądź zniszczenia Przesyłki z winy Operatora lub nienależycie wykonaną, w przypadkach kiedy Przesyłka albo jej zawartość została uszkodzona lub doręczenie Przesyłki nastąpiło z przekroczeniem terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w zakresie ustalonym niniejszym regulaminem albo w umowie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na drukach bezadresowych i przesyłkach reklamowych.
3. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
a) wskutek siły wyższej;
b) wyłącznie z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy Prawo Pocztowe albo niniejszego Regulaminu świadczenia usług pocztowych;
c) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości;
d) na skutek działań podejmowanych przez właścicieli nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, administracje domów mieszkalnych lub wspólnoty mieszkaniowe, które mogą opóźniać, ograniczać lub uniemożliwiać WPOST wykonanie usługi.
4. W razie stwierdzenia przez Adresata, przy próbie doręczenia, uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki, Adresat w celu dochodzenia roszczeń zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela Operatora, w którym ujęte będą informacje dotyczące okoliczności doręczenia (w tym data i godzina) oraz opis rodzaju uszkodzenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Protokół podpisany przez Adresata i przedstawiciela Operatora stanowi podstawę do dochodzenia przez Nadawcę lub Adresata roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku w Przesyłce.
5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej, wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdzi po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosi Operatorowi roszczenie z tego tytułu oraz udowodni, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Operatora w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem Adresatowi.
6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę.
7. Odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu przekroczenia terminów określonych W §9 nie może przekroczyć równowartości kwoty za nadanie Przesyłki.
8. W przypadku niewykonania usługi Operator, niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.
9. Odszkodowanie wypłaca się wyłącznie na żądanie zawarte w piśmie reklamacyjnym, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
10. Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez zgłaszającego reklamację bądź skargę.

§11.
REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy albo Adresatowi – gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Adresatowi. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną.
2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w siedzibie WPOST
3. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od daty nadania Przesyłki.
4. Reklamację można wnieść drogą elektroniczną na adres email: biuro@wpost.pl, listem poleconym na adres: Wrocław 50-555, ul. Krynicka 21/16 lub osobiście w siedzibie WPOST.
5. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) imię, nazwisko, nazwę reklamującego;
b) adres (miejsce zamieszkania) lub siedziby firmy/instytucji;
c) datę i przedmiot reklamacji;
d) uzasadnienie reklamacji;
e) protokół szkody, o którym mowa w § 10 Regulaminu podpisany przez strony umowy lub pisemne uzasadnienie roszczenia dotyczące niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki.;
f) dokument potwierdzający przyjęcie Przesyłki przez WPOST;
g) inne dokumenty potwierdzające powstanie szkody np. oświadczenie Adresata Przesyłki, itp.;
h) pełnomocnictwo w przypadku dochodzenia roszczeń przez inną osobę niż uprawniona;
i) kwotę odszkodowania – w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania;
j) wskazanie numeru rachunku bankowego albo adres, na który w przypadku uznania reklamacji zostanie przekazana kwota roszczenia;
k) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej;
l) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej;
m) wykaz załączonych dokumentów.
6. W przypadku braków formalnych dotyczących reklamacji, WPOST w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji wystąpi o odpowiednie jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 7 dni, pod rygorem uznania reklamacji za nie wniesioną. Na czas uzupełnienia braków formalnych bądź poprawienia danych zawartych w reklamacji zawiesza się bieg terminów rozpatrzenia reklamacji przez WPOST
7. Reklamację rozpatruje się w terminie do 30 dni od daty złożenia.
8. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji WPOST zawiadamia reklamującego na piśmie, podając:
a) w przypadku całościowego lub częściowego uznania roszczenia – przyznaną kwotę odszkodowania, termin i sposób przekazania należności, uzasadnienie podjętej decyzji, podstawę prawną oraz wskazanie drogi odwoławczej;
b) w przypadku nie uznania roszczenia – uzasadnienie podjętej decyzji, podstawę prawną oraz wskazanie drogi odwoławczej.
9. WPOST zastrzega sobie prawo zażądania od reklamującego innych dokumentów niż wymienione w ust. 5, niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego.

§12.
SKARGA NA OPÓŹNIENIE PRZESYŁKI

1. W przypadku doręczenia Przesyłki w terminie późniejszym niż określony w §9 Adresatowi lub Nadawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnionego doręczenia Przesyłki.
2. Skargę można wnieść nie wcześniej niż w siódmym dniu od dnia nadania Przesyłki, jednak nie później niż 30 dni od dnia nadania Przesyłki. 7
3. Skargę można wnieść na adres mailowy biuro@wpost.pl, lub listownie na adres: Wrocław 50-555, ul. Krynicka 21/16. Skarga powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedzibę skarżącego, a także krótki opis nieprawidłowości.
4. Za utraconą uważa się Przesyłkę, której doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpiło w ciągu 30 dni od daty nadania.
5. Skarga jest rozpatrywana przez Operatora w terminie 30 dni od jej zgłoszenia.
6. Skargę zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną.

§13.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Spór cywilnoprawny między Nadawcą lub Adresatem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 95 ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
3. Spór cywilnoprawny między Nadawcą lub Adresatem a Operatorem może być także zakończony w postępowaniu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE w trybie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm). Prawo dochodzenia roszczeń określonych w regulaminie w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach określonych w ustępach powyżej przysługuje Nadawcy lub Adresatowi dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od uznania reklamacji.

§14.
PRZEDAWNIENIE

1. Roszczenia dochodzone na podstawie niniejszego Regulaminu przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki lub przekazu pieniężnego.
2. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz Kodeks Cywilny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2014 r.
3. WPOST zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od opublikowania na stronie internetowej.

Cennik usług

Przesyłki reklamowe
Waga (g) Cena Netto Cena Brutto
do 350 g 0,90 zł 1,10 zł
351 g – 500 g 1,20 zł 1,47 zł
501 g – 1000 g 2,10 zł 2,58 zł